Bygga mur med betongblock - Betongarbeten24

Bygga mur med betongblock - Betongarbeten24

Mur med betongblock

Hur man bygger mur med betongblock

Förbered underlaget

Börja med att gräva ut ett grunt dike anpassat för din mur och lämna plats bakom blocken för ett dränerande underlag. Fyll sedan underlaget med krossat makadam 8mm-16mm på cirka 15cm. Rekommenderat att 10% av murens total höjd är under ytan.

Lägg första skiktet

Första lagret block läggs på det förberedda lager med pinnhålen uppåt. blocken läggs sida vid sida med 0.5mm till 1mm mellanrum. kontrollera på både bredd och djup att varje block ligger plant. Första lagret är avgörande för ett lyckat resultat.

 

Installera låsstavarna

Montera två glasfiberstavar i varje block. Stavarna skapar automatiskt en förskjutning för efterföljande lager.

Fyllning och packning bakom muren

Fyll alla håligheter mellan och 30cm bakom blocken med krossat makadam. Packa fyllnadsmaterialet efter varje lager för att utesluta sättningar. Bakom detta dräneringsområde kan man fylla med det material som finns på plats. Komprimera och fyll på i omgångar. Sopa bort grus och skräp från blocken innan du lägger nästa lager.

 

Lägg återstående lager

Lägg nästa lager block så att glasfiberstavarna passar in i hålen på blockens undersida, centrera blocket över skarven mellan två underliggande block. För varje nytt lager upprepas steg tre, fyra och fem.

Montera toppblocket

Muren avslutas med toppblock. Toppblocket kan limmas.

Heda instruktionsfilm att bygga mur

Synonymer till mur

  • vägg, murverk; skyddsvärn, vall, befästning; hinder, barriär, ridå; tiga som muren vara alldeles tyst, inte avslöja något

Wikipedia information om Mur

Mur En mur (av latinets murus, "mur") är ett byggnadsverk eller en byggnadsdetalj, vanligen av staplade stenar eller tegel eller en gjuten massa som betong, eller en kombination av dessa, avsett som försvar eller avgränsning samt gränsmarkering. För att öka en stenuppbyggd murs täthet och styrka kan stenarna förenas med murbruk. En mur utan murbruk kallas kallmur. En mur består av på varandra i skikt lagda regelmässigt ordnade stenar. Murens styrka beror på murens tjocklek i förhållande till längd och höjd, stenarnas form, tyngd, täthet, hårdhet, porositet och hur de läggs i murförband samt eventuellt murbruks egenskaper. Murar kan till sin funktion ha olika uppgifter, till exempel utgöra stödmur eller beklädnadsmur (skalmur). En bärande mur kan vara hålmur eller massivmur. Murar som bär upp valv kallas för vederlagsmurar. En mur av rätvinkliga stenar och genomgående skift kallas kvadermur. Saknar muren genomgående skift kallas den rubbelmur. I ett hus delar man in murarna i grundmur, sockelmur och väggmur. En väggmur kan i sin tur vara en yttermur eller innermur. En innermur som går i byggnadens längdriktning kallas för hjärtmur, annars är det en skiljemur. Den del av väggen som befinner sig mellan sockel och takfot kallas murliv. I Sverige är en mur oftast bygglovspliktig. Många kommuner har arbetat fram egna riktlinjer för vad som är en bygglovspliktig mur eller en bygglovsbefriad "kantsten". Murar, staket och stängsel för att stoppa migranter hade blivit mångdubbelt fler åren fram till 2017 och uppnådde då antalet 70. Det kan vara effektivt på kort sikt, men kräver tätt posterade vakter vilket ofta medför en hög kostnad.